آزمایشگاه تعیین و کنترل وضعیت

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه تعیین و کنترل وضعیت ماهواره درفاز اولیه با طراحی و ساخت شبیه‌ساز میز سه‌ درجه آزادی و عملگر  تراستر گاز سرد در سال 1392 راه‌اندازی شده است . عملگر سیستم گازسرد جهت مقاصد کنترل وضعیت و در راستاء صحه گذاری، تحلیل و تست الگوریتم‌های کاربردی تعیین و کنترل وضعیت ماهواره‌ها بکار گرفته خواهد شد. همچنین جهت شبیه سازی حرکت وضعی و مداری، یک نرم افزاز بومی طراحی و تحلیل سیستم های فضایی در این مجموعه راه اندازی شده است. 

محورهای اصلی فعالیت و توانمندی‌ها

 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای و فنی در حوزه طراحی و ساخت زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت
 • طراحی و ساخت المان‌های زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت
 • شبیه‌سازی، تست و کالیبراسیون سنسورهای فضایی
 • طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط
 • طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای تحلیل و طراحی دینامیک و کنترل وسایل فضایی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت

امکانات و تجهیزات

 • میز شبیه‌ساز میز سه‌درجه آزادی وضعیت ماهواره
 • تراستر گاز سرد
 • امکانات شبیه‌سازی نرم‌افزاری سه‌بعدی
 • تستر کویل مغناطیسی