ماموریت این گروه انجام فعالیت های فنی ، مهندسی و پژوهشی در حوزه طراحی، تحلیل و ساخت سامانه های فضایی میباشد. لذا موضوعاتی از قبیل طراحی سیستمی و برنامه ریزی مسیر در ماموریت های فضایی ، تحلیل و طراحی ماهواره بر، ماهواره ، کاوشگرهای فضایی وکپسول زیستی در اولویت ماموریت این گروه پژوهشی قرار دارند. در این راستا گروه پژ وهشی سیستم های فضایی موارد زیر را دنبال میکند :

  •  بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه طراحی، ساخت و کاربرد محصولات فضایی.
  • اجرای طرح های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف پژوهشکده.
  • ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده.
  • انتشار دست آورد های پژوهشی ، کتب علمی و تولید نرم افزارهای بومی در حوزه تکنولوژی فضایی.
  • توسعه و گسترش آزمایشگاه تحقیقاتی و کاربردی در حوزه سیستم و تکنولوژی فضایی.

 

 

 

آدرس: تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوا فضا- پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا، کدپستی: 11155-11365

طراحی سایت : سایت دانشکده هوا فضا