الف - اهداف بلند مدت (5ساله) گروه‌ پژوهشی بهره برداری:

 • تکمیل کادر هیئت علمی
 • جذب نیروهای پژوهشی در غالب نیروهای پسا دکترا
 • تشکیل شوراهای پژوهشی گروه
 • تشکیل هسته های پژوهشی فناور محور
 • ایجاد ارتباطات بین المللی.
 • ایجاد ارتباطات صنعتی با سازمان های ذیربط
 • تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های موجود و یا ایجاد آزمایشگاه‌های جدید

ب- اهداف کوتاه مدت (2 ساله) گروه پژوهشی بهره برداری:

 • تشکیل هسته های پژوهشی فناور محور
 • راه اندازی وب سایت گروه
 • ایجاد ارتباطات صنعتی جهت جذب پروژه
 • توسعه آزمایشگاه‌ پیشرانش های فضایی

 

 

 

آدرس: تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوا فضا- پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا، کدپستی: 11155-11365

طراحی سایت : سایت دانشکده هوا فضا