طرح‌های پژوهشی

رديف

عنوان طرح

نام مجری

نوع طرح

تاریخ شروع

گروه پژوهشي

1

آزمایشگاه تعیین وضعیت

دکتر اسدیان

کاربردی

1391

سیستم های فضایی
تکنولوژی فضایی

2

آزمایشگاه سیستم و تکنولوژی

دکتر بنازاده

کاربردی

1390

تکنولوژی فضایی

3

آزمایشگاه هدایت و ناوبری

دکتر نوبهاری

کاربردی

1389

سیستم های فضایی
تکنولوژی فضایی

4

میکرو سامانه های فضایی :
کنترل جریان

دکتر جوادی

کاربردی

1393

سیستم های فضایی
تکنولوژی فضایی

5

میکرو سامانه های فضایی :
انتقال حرارت و سیستمهای انرژی

دکتر مردانی

کاربردی

1394

سیستم های فضایی
تکنولوژی فضای

6

آزمایشگاه یکپارچه سازی سیستمی

دکتر فتحی

کاربردی

1394

سیستم های فضایی

7

طراحی و ساخت میز تعلیق

دکتر اسدیان

کاربردی

1389

سیستم های فضایی

8

طراحی و ساخت تستر تراستر کوچک

دکتر بنازاده

کاربردی

1390

سیستم های فضایی

9

ردگیری تصویری

دکتر نوبهاری

کاربردی

1390

سیستم های فضایی

آدرس: تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوا فضا- پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا، کدپستی: 11155-11365

طراحی سایت : سایت دانشکده هوا فضا